เว็บไซต์ www.nd05.in.th หรือ www.เอ็นดีศูนย์ห้า.ไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สื่อ นวัตกรรมต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ